Hotel Svratka ve Svratce hodnocení

Online booking

Nahrávám...

Personal data


Requirements


Children under the age of 3 stay for free if you do not require the meal and a regular bed for them. Baby beds are available for czk 100 per night. The fee for a pet is czk 100 per night.
* Fields marked with * are mandatory

Protected: test2

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: test1

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: test_rezervace

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Retro bungalov

Nově zrekonstruovaná chata pro vaše pohodlí

ONLINE REZERVACE
Zrekonstruovaná chata umístěna v areálu hotelového komplexu nedaleko hlavní budovy hotelu Svratka. Pokoje na chatě mají vždy své sociální zařízení a balkon. Více …

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB HOTELU SVRATKA

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOTELU SVRATKA

 1. Objednat pobyt v zařízení HOTEL SVRATKA  lze jenom písemnou formou (poštou, telefonicky,, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách.
 2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HOTEL SVRATKA
 3. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.
 4. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

II. ZÁVAZNÁ REZERVACE

 1. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
 2. Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.
 3. Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
  • při zrušení rezervace více než 21 dní předem – 0
  • v období 14-20 dní předem 25 % zálohy
  • v období 6-13 dní předem 50 % zálohy
  • v období 1-5 dní předem 75 % zálohy
  • v den nástupu 100 % zálohy
 4. Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení HOTEL SVRATKA při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu je k dispozici na recepci. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto vybraného hotelu HOTEL SVRATKA. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. Cenu pobytu je možno uhradit poštovní poukázkou, kterou klient obdrží na vyžádání s potvrzovacím dopisem.
 2. V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).
 2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
 3. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty
 4. Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 1. Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.
 2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

VI. GDPR

1) Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

2) Za účelem ubytovacích služeb jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození,  a to na základě údajů získaných z průkazu totožnosti /op, řidičský průkaz/od hosta.

3) Osobní údaje bude Hotelzpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

4) Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

5) Host má dále právo získat od Hoteluosobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Hotelu poskytnul. Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

6) Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

 1. 1 den před příjezdem při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu první noci.

VIII. DÁRKOVÉ POUKAZY

 1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).

IX. ZMĚNY SLUŽEB

 1. Nabízené služby v zařízeních HOTEL SVRATKA se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb .
 2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, wellness služby) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 24. 5. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů našich klientů považujeme za naši prioritní povinnost. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje klienta – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • kontaktní údaje klienta – těmito údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace
  Jedná se o údaje, které jsou poskytovány ze strany klienta zcela dobrovolně a jsou pro Hotel Svratka, (dále jen Hotel) nezbytné pro náležité uzavření smluvního vztahu s klientem k ubytování na hotelovém pokoji, případně k poskytnutí jiných nabízených služeb.

Zdroje získaných osobních údajů:

 • se souhlasem klienta při rezervaci či při příjezdu do hotelu
 • se souhlasem klienta přes internet (email, sociální sítě)
  Veškeré osobní údaje od klienta, jsou získané s jeho souhlasem a jsou řádně evidovány .

Použití osobních údajů

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku
 • pro informování klienta o nových službách či nabídkách Hotelu
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů

Práva klienta

 • právo dostat informace o zpracování osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo vznést námitku
  Všechny osobní údaje klienta jsou s náležitou péči spravovány a chráněny. Zaměstnanci Hotelu, kteří s osobními údaji klienta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
  Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Hotelu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje.

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

test

Ceník wellness

Marie Filipiová – Wellness Hotel Svratka
Tel. 606 786 194

VODOLÉČBA:

Perličková celotělová koupel – 230 Kč
Skotské střiky – 220Kč
Vířivá lázeň horních končetin – 120 Kč

Rašelina – 60 Kč
Inhalace – 50 Kč

MASÁŽE KLASICKÉ:

Záda a šíje – 320 Kč
Masáž šíje v sedě – 230 Kč
Dolní končetiny – 320 Kč
Horní končetiny – 240 Kč
Celková masáž – 700 Kč

MASÁŽE LÁVOVÝMI KAMENY:

Záda a šíje – 380 Kč
Celková masáž lávovými kameny – 740Kč

AROMA MASÁŽE celého těla:

Levandulová – 720 Kč
Pomerančová – 720 Kč
Eucalyptová – 720 Kč
Více-bylinná – 720 Kč

MASÁŽE PRO ŽENY:

Slézovo-santalová regenerační a zklidňující – 890 Kč

KOSMETICKÉ SLUŽBY:

Kosmetické ošetření švýcarskými produkty – 680Kč
Barvení obočí a řas – 180 Kč
Úprava obočí – 40-80 Kč

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. Cookies.

Cookies jsou zpravidla velmi malé datové soubory/záznamy, které Váš prohlížeč vytvoří a uloží na Vašem PC dle instrukcí z webových stránek, které si právě prohlížíte, pokud jsou naprogramovány tak, že cookies používají. Při příští návštěvě těchto stránek si tyto stránky svoje uložené cookies od prohlížeče vyžádají a informace v nich si přečtou.

Webové stránky si do cookies zaznamenají různé informace, například Vaše preferovaná nastavení.

Cookies neslouží k získávání citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme předpokládat, že souhlasíte s používáním cookies na našich serverech.

Typy cookies

Dočasné soubory cookie, které se uchovávají jen do ukončení relace prohlížeče.
Trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy i po ukončení relace prohlížeče.

Dočasné cookies uchovávají pro relaci užitečné informace, zajišťují, že si „prohlížeč pamatuje” aktuální nastavení a není třeba je po návštěvě každé další stránky zadávat znovu.

Trvalé soubory cookie zpravidla identifikují prohlížeč po jeho návratu na webové stránky, uchovávají „trvalá” nastavení pro konkrétní webové stránky, apod.

Na co je využíváme?

K uchování nastavení, které mají vliv na vzhled a chování webových stránek.
Ke statistikám, k měření návštěvnosti.
Naše webové stránky mohou být prostředníkem k ukládání cookies třetích stran (např. k měření návštěvnosti používáme Google Analytics). Na vytváření těchto cookies nemáme vliv a nemůžeme je číst, nemáme k nim přístup.

Nastavení v prohlížečích

Běžné webové prohlížeče jako Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, apod. umožňují nastavení ochrany soukromí, které zahrnuje i správu cookies.

V nastavení prohlížečů můžete cookies ručně mazat, různě blokovat, zakázat jejich použití. Pro bližší informace použijte nápovědu prohlížeče.

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás můžete kontaktovat na adrese: oou@zdas.cz

Bar a kavárna

Stavte se na kávu, skleničku vína, nebo něco ostřejšího

Přijměte pozvání do našeho hotelového baru, který je ideálním místem pro setkávání hotelových hostů různých věkových skupin a různorodých zájmů. Hosté si Více …

Venkovní fitness hřiště

Protáhněte svaly na čerstvém vzduchu

V areálu našeho hotelu je nově otevřené venkovní fitness hřiště určené pro všechny generace. Můžete si zde protáhnout a posílit tělo a zároveň dýchat ten nejčistší vzduch Více …

Klasické lyžování

Desítky kilometrů upravených běžeckých tratí

V okolí hotelu se v zimním období nachází desítky kilometrů upravených běžeckých tratí skýtajících možnost celodenních výletů v krásné přírodě Žďárských vrchů. Více …

test

Nahrávám...

Výpočet ceny pobytového balíčku:

Osobní údajePobyty poskytujeme minimálně se snídaní.
Děti do 3 let mají pobyt zdarma, nevyžadují-li stravu a lůžko.  Možnost zapůjčení dětské postýlky za 50 Kč/noc.
Poplatek za domácího mazlíčka 75 Kč/noc.
0
* Všechna pole jsou povinná

Akční nabídka

Ty nejlepší nabídky pro Vás

Přijeďte k nám
NA SILVESTRA

Chata polopenze – sleva 20% z ubytování.

Uvedená cena je před slevou. Informace na recepci hotelu.
ZVÝHODNĚNÝ POBYT
se sportovními aktivitamiPOBYT PRO RODINU S DĚTMI
a návštěvou Pekla ČertovinaHotel Svratka
+ Peklo Čertovina (Po-Pá)
6.221 Kč / 6.468 Kč
Heslo: Hotel a Peklo Po-Pá

Hotel Svratka
+ Peklo Čertovina (So-Ne)
5.699 Kč / 5.919 Kč
Heslo: Hotel a Peklo, Lucifer

Hotel Svratka
+ Peklo Čertovina (So-Ne)
6.248 Kč / 6.495 Kč
Heslo: Hotel a Peklo So-Ne

Retro bungalov
+ Peklo Čertovina (Po-Pá)
5.211 Kč / 5.458 Kč
Heslo: Bungalov a Peklo Po-Pá

Retro bungalov
+ Peklo Čertovina (So-Ne)
4.689 Kč / 4.909 Kč
Heslo: Bungalov a Peklo, Lucifer

Retro bungalov
+ Peklo Čertovina (So-Ne)
5.238 Kč / 5.458 Kč
Heslo: Bungalov a Peklo So-Ne

jazyk

Kongresy a konference

Kongresy a konference

Kongresový sál v hotelu Svratka je klimatizovaný, vybavený dataprojektorem, zpětným projektorem, flipchartem, ozvučovací technikou s přenosným mikrofonem, laserovým ukazovátkem a zatemněním.Konferenční sál s variabilním uspořádáním a se vzájemným propojením s kavárnou, terasou, restaurací a barem umožňuje i pořádání velkých společenských akcí. Sál lze využít také na různé skupinové terapie, cvičení, meditace.

Možná uspořádání kongresového sálu:

Na všechny akce, dle přání našich hostů, jsme schopni připravit taneční parket, zajistit hudbu, případně umělce, zorganizovat hry, adrenalinové sporty, projížďky na čtyřkolkách, vozítkách segway i projížďky na koních.

Pronájem školících místností

 • TV místnost – 1.000,- Kč/den
 • kavárna, VIP salonek – 1.200,- Kč/den
 • Kongresový sál – 2.000,- Kč/den
 • Flip chart (blok papírů) – 250,- Kč
 • Kopírování – 3,- Kč/list

Ceny ubytování pro větší skupiny jsou dohodnuty individuálně smluvně.

Salonky

Pro pořádání workshopů a různých firemních a společenských akcí máme k dispozici 2 salonky s kapacitou 18 a 25 osob, které jsou vybavené přenosným dataprojektorem a flipchartem.

Rauty, svatby a společenské akce

Máme vhodné prostory pro vaše oslavy a společenské akce

Pořádáte firemní akci, svatbu, oslavu jakékoliv výročí, narozeniny, školní setkání po letech nebo abiturientský večer? Hotel Svratka je ideálním místem pro Více …

Jídelní a nápojový lístek

Přijďte vyzkoušet

Jídelní a nápojový lístek

Restaurace

Naši šéfkuchaři udělají vše pro Vaši maximální spokojenost

Máme pro Vás připraveno celkem 84 míst, kde podáváme snídaně, obědy a večeře. Celá restaurace je klimatizovaná a je v provozu od 7.30 do 19.30. Více …

Gastronomie

Máme přichystané orgie pro vaše chuťové buňky

Restaurace

Máme pro Vás připraveno celkem 84 míst, kde podáváme snídaně, obědy a večeře. Celá restaurace je klimatizovaná a je v provozu od 7.30 do 19.30.

Více …

Bar a kavárna

Přijměte pozvání do našeho hotelového baru, který je ideálním místem pro setkávání hotelových hostů různých věkových skupin a různorodých zájmů. Hosté si

Více …

Ozdravné pobyty

Zregenerujte tělo i duši

Díky unikátní poloze v nejvyšším ochranném pásmu životního prostředí je náš hotel jako stvořený pro regeneraci těla i duše. Čerstvý, čistý a ničím nedotčený vzduch Více …

Chaty

V těsné blízkosti golfového hřiště

ONLINE REZERVACE
Chaty jsou umístěny v areálu hotelového komplexu nedaleko hlavní budovy hotelu Svratka. Pokoje na chatách mají vždy své sociální zařízení a balkon. Více …

Ubytování

Vyberte si to nejlepší pro vás

ONLINE REZERVACE

Retro bungalov

ONLINE REZERVACE
Zrekonstruovaná chata umístěna v areálu hotelového komplexu nedaleko hlavní budovy hotelu Svratka. Pokoje na chatě mají vždy své sociální zařízení a balkon.

Více …

Hotelové pokoje

ONLINE REZERVACE
Hotelové pokoje jsou kompletně zrekonstruované, vybavené samostatným sociálním zařízením se sprchovým koutem, televizorem a telefonem s přímým voláním.

Více …

Chaty

ONLINE REZERVACE
Chaty jsou umístěny v areálu hotelového komplexu nedaleko hlavní budovy hotelu Svratka. Pokoje na chatách mají vždy své sociální zařízení a balkon.

Více …

Služby hotelu

V našem hotelu si můžete vybrat ze spousty doplňkových služeb. Budeme Vás hýčkat a postaráme se o skvělou zábavu po celou dobu Vašeho pobytu.

Více …

Nabídka pro školy

Ideální místo pro školní výlety nebo lyžařský výcvik

Plánujete školní výlet, školu v přírodě nebo lyžařský výcvik?

Zavítejte k nám, můžeme vám nabídnou plno aktivit a zábavy. Více …

Cena za věrnost

Stálých hostů si moc vážíme

Eque sin cumque voluptibus vel expernam volorempos exerore velitet, comnimus, sam rehenecae ius ut volo dolorrorero et pos dolupta tquissumquod et mo moloribus incto qui consendam, invendi squiatia velecti usapelia sequi de et offic to bea voluptat audis pere volupti ncitaer epraecument, corem doluptas atum ipictur apicatis dolorehenda comnia dolo bea ditassu saecearum nonectissit eic tectam adit omniet es velenim ese prae. Ut qui officim volorae ctionet officipis es si tem que lant labore ne id qui dollorat in re molumquos restium labore vit alitiat rersperum ande rent, et eseque is andi illiquatur, aspe poressunt etur, nullitia eum re parchic ipsapel luptat pro tem duciuntis assim il issumquo omnis derest, in rectur re cum siti nonserum abori tem quam quiducipsum senis est quunt la porro quatur

Včasná rezervace

Plánujte dopředu a ušetříte

Včasná rezervace

Speciální nabídka

Nejlepší nabídky pro vás

Online rezervace

Online rezervace je u nás jednoduchá a rychlá
Nahrávám...

Osobní údaje


Požadavky


Děti do 3 let mají pobyt zdarma, nevyžadují-li stravu a lůžko.
Možnost zapůjčení dětské postýlky za 100 Kč/noc.
Poplatek za domácího mazlíčka 100 Kč/noc.
* Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Style Guide

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset. On the Little Isabel an old ragged palm, with a thick bulging trunk rough with spines, a very witch amongst palm trees, rustles a dismal bunch of dead leaves above the coarse sand.

Header one

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset.

Header two

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset.

Header three

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset.

Header four

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset.

Header five

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset.

Header six

That last is no more than a foot high, and about seven paces across, a mere flat top of a grey rock which smokes like a hot cinder after a shower, and where no man would care to venture a naked sole before sunset.

Blockquotes

Single line blockquote:

Stay hungry. Stay foolish.

Multi line blockquote with a cite reference:

People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of the things we haven’t done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things.

Steve Jobs – Apple Worldwide Developers’ Conference, 1997

Tables

Employee Salary
Jane $1 Because that’s all Steve Job’ needed for a salary.
John $100K For all the blogging he does.
Jane $100M Pictures are worth a thousand words, right? So Tom x 1,000.
Jane $100B With hair like that?! Enough said…

Definition Lists

Definition List Title
Definition list division.
Startup
A startup company or startup is a company or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model.
#dowork
Coined by Rob Dyrdek and his personal body guard Christopher “Big Black” Boykins, “Do Work” works as a self motivator, to motivating your friends.
Do It Live
I’ll let Bill O’Reilly will explain this one.

Unordered Lists (Nested)

 • List item one
  • List item one
   • List item one
   • List item two
   • List item three
   • List item four
  • List item two
  • List item three
  • List item four
 • List item two
 • List item three
 • List item four

Ordered List (Nested)

 1. List item one
  1. List item one
   1. List item one
   2. List item two
   3. List item three
   4. List item four
  2. List item two
  3. List item three
  4. List item four
 2. List item two
 3. List item three
 4. List item four

HTML Tags

These supported tags come from the WordPress.com code FAQ.

Address Tag

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
United States

Anchor Tag (aka. Link)

This is an example of a link.

Abbreviation Tag

The abbreviation srsly stands for “seriously”.

Acronym Tag

The acronym ftw stands for “for the win”.

Big Tag

These tests are a big deal, but this tag is no longer supported in HTML5.

Cite Tag

“Code is poetry.” —Automattic

Code Tag

You will learn later on in these tests that word-wrap: break-word; will be your best friend.

Delete Tag

This tag will let you strikeout text, but this tag is no longer supported in HTML5 (use the <strike> instead).

Emphasize Tag

The emphasize tag should italicize text.

Insert Tag

This tag should denote inserted text.

Keyboard Tag

This scarcely known tag emulates keyboard text, which is usually styled like the <code> tag.

Preformatted Tag

This tag styles large blocks of code.

.post-title {
	margin: 0 0 5px;
	font-weight: bold;
	font-size: 38px;
	line-height: 1.2;
}

Quote Tag

Developers, developers, developers… –Steve Ballmer

Strong Tag

This tag shows bold text.

Subscript Tag

Getting our science styling on with H2O, which should push the “2” down.

Superscript Tag

Still sticking with science and Isaac Newton’s E = MC2, which should lift the 2 up.

Teletype Tag

This rarely used tag emulates teletype text, which is usually styled like the <code> tag.

Variable Tag

This allows you to denote variables.

 

On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize.

The image above happens to be centered.

The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned.

As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see that the text moves from the right of the image down below the image in seamless transition. Again, letting the do it’s thang. Mission accomplished!

And now for a massively large image. It also has no alignment.

The image above, though 1200px wide, should not overflow the content area. It should remain contained with no visible disruption to the flow of content.

And now we’re going to shift things to the right align. Again, there should be plenty of room above, below, and to the left of the image. Just look at him there… Hey guy! Way to rock that right side. I don’t care what the left aligned image says, you look great. Don’t let anyone else tell you differently.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And just when you thought we were done, we’re going to do them all over again with captions!

Look at 748×498 getting some caption love.

The image above happens to be centered. The caption also has a link in it, just to see if it does anything funky.

Kontakty

Máte-li dotaz, neváhejte nás kontaktovat

Rezervace a informace

ONLINE REZERVACE

Recepce mobil: +420 724 131 739
Recepce telefon: +420 566 662 611
Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka
info@hotel-svratka.cz

Jak k nám

 • z D1 – sjezd Velký Beranov směr Žďár nad Sáz. (353), ze Žďáru n.Sáz. směr Ždírec (37), za obcí Stržanov odbočka doprava směr Svratka(350), ve Svratce doprava směr Nové Město na Moravě (354) po cca l km odbočka vlevo – Hotel Svratka, sjezdovka, golf.
 • od Svitav – Polička (34), Krouna zde odbočit vlevo směr Svratka (354), ve Svratce rovně na Nové Město na Moravě, cca l km odbočka vlevo – Hotel Svratka.
 • od Hradce Králové – směr Havlíčkův Brod (37), ve Ždírci n.Doubravou směr Žďár nad Sázavou (37), za obcí Škrdlovice odbočka vlevo směr Svratka (350).
 • GPS – 49°42’47.559″N, 16°3’9.968″E

Provozovatel: ŽĎAS, a.s. | Strojírenská 675/6 | 591 01 Žďár nad Sázavou | IČ:46347160 | DIČ:CZ46347160 | Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 766

Zrušení rezervace

Vaše rezervace byla zrušena.

Rezervace potvrzena

Gratulujeme, vaše rezervace byla přijata a potvrzena.

Cykloturistika

Ideální místo pro milovníky cykloturistiky

Českomoravská vrchovina a okolí Svratky je ideálním místem pro milovníky cykloturistiky. Na své si přijdou zkušení bajkeři, kteří vyžadují náročné trasy, Více …

Yacht Sailing Tour

Individual, private and corporate yacht sailing tours

Individual, private and corporate yacht sailing tours you’ll definitely enjoy! We know what you need – kick off your shoes, forget your worries and let the friendly, professional crew sail you! Take a Tour

Pěší turistika

Objevujte Vysočinu po svých a vlastní cestou

V okolí hotelu je mnoho dobře značených turistických tras nejen pro zdatné turisty, ale i pro klidné, romantické procházky v nádherné okolní přírodě. Více …

Vyhledání dostupnosti

[mphb_availability_search]

Výsledek hledání

[mphb_search_results]

Potvrzení rezervace

[mphb_checkout]

Sport a volný čas

Hotel Svratka je více než hotel. Je to zážitek.

Cykloturistika

Českomoravská vrchovina a okolí Svratky je ideálním místem pro milovníky cykloturistiky. Na své si přijdou zkušení bajkeři, kteří vyžadují náročné trasy,

Více …

Golfové hřiště

Jednou z mnoha možností aktivního trávení volného času je golf. V těsné blízkosti hotelu Svratka se rozkládá krásné devítijamkové golfové hřiště, které

Více …

Pěší turistika

V okolí hotelu je mnoho dobře značených turistických tras nejen pro zdatné turisty, ale i pro klidné, romantické procházky v nádherné okolní přírodě.

Více …

Venkovní fitness hřiště

V areálu našeho hotelu je nově otevřené venkovní fitness hřiště určené pro všechny generace. Můžete si zde protáhnout a posílit tělo a zároveň dýchat ten nejčistší vzduch

Více …

Zimní sporty

Sky areál – V těsné blízkosti hotelu se nachází sjezdovka, která je pravidelně udržována a uměle zasněžována. Délka vleku je 400 m, převýšení 82 m, horní stanice se

Více …

Služby hotelu

Nabízíme služby pro Váši zaslouženou relaxaci

V našem hotelu si můžete vybrat ze spousty doplňkových služeb. Budeme Vás hýčkat a postaráme se o skvělou zábavu po celou dobu Vašeho pobytu. Více …

Hotelové pokoje

K dispozici 27 zrekonstruovaných pokojů

ONLINE REZERVACE
Hotelové pokoje jsou kompletně zrekonstruované, vybavené samostatným sociálním zařízením se sprchovým koutem, televizorem a telefonem s přímým voláním. Více …

News

Vítejte v Hotelu Svratka

Klidném koutu v srdci Vysočiny

O hotelu

Hotel Svratka se nachází v překrásné přírodě Českomoravské vrchoviny, která je známá svoji čistotou ovzduší. V nově zrekonstruovaném hotelu nabízíme příjemně strávené chvíle pro jednotlivce, skupiny, rodiny s dětmi nebo zázemí pro firemní a společenské akce. Pro náročnější zákazníky máme k dispozici ubytování v hotelových pokojích, pro méně náročné pak v chatách. Hotel disponuje velmi kvalitní gastronomií, kavárnou, barem, kongresovým sálem i několika salónky.

Pamatujeme na Váš aktivní odpočinek i relaxaci. Máme pro Vás připravené wellness služby v podobě bazénu, sauny, vodoléčby a masáží. Pro sportovně aktivní jsou k dispozici venkovní fit a golfové hřiště. Vysočina je známá svými přírodními krásami, proto je ideální pro turisty i cykloturisty. Přijeďte k nám a přesvědčte se. Ubytovací kapacita hotelu je 27 pokojů, 93 lůžek. Ubytovací kapacita chat je 18 pokojů, 54 lůžek..

“Žijeme v nádherném světě, který je plný krásy, půvabu a dobrodružství. Těch dobrodružství, která můžeme prožít, je bez konce, pokud je hledáme s otevřenýma očima.”

Džaváharlál Néhrú

Rezervace a informace

ONLINE REZERVACE
Recepce mobil: +420 724 131 739
Recepce telefon: +420 566 662 611
info@hotel-svratka.cz

Golfové hřiště

Přijďte si zlepšit handicap

Jednou z mnoha možností aktivního trávení volného času je golf. V těsné blízkosti hotelu Svratka se rozkládá krásné devítijamkové golfové hřiště, které Více …

Ski areál

Přijeďte pilovat oblouky

V těsné blízkosti hotelu se nachází sjezdovka, která je pravidelně udržována a uměle zasněžována. Délka vleku je 400 m, převýšení 82 m, horní stanice se Více …

Zimní sporty

Sky areál – V těsné blízkosti hotelu se nachází sjezdovka, která je pravidelně udržována a uměle zasněžována. Délka vleku je 400 m, převýšení 82 m, horní stanice se Více …